Υπερηχογράφημα Αρχόμενης Κύησης (6-11 εβδομάδες)

Σκοπός του υπερηχογραφήματος αυτού είναι

 • Επιβεβαίωση εγκυμοσύνης
 • Έλεγχος  φυσιολογικής εξέλιξης εγκυμοσύνης μέσα στη μήτρα
 • Επιβεβαίωση παρουσίας καρδιακού παλμού
 • Καθορισμός αριθμού εμβρύου
 • Αποκλεισμός εξωμήτριας κύησης
 • Προσδιορισμός ηλικίας κυήσεως και ημερομηνίας τοκετού

Ενδείξεις/Λόγοι του  υπερηχογραφήματος αυτού είναι

 • Αβέβαιες ημερομηνίες σύλληψης-τοκετού
 • Αιμορραγία
 • Ασυνήθιστος πόνος
 • Ιστορικό πρόωρης αποβολής
 • Ιστορικό έκτοπης κύησης
 • Ανησυχία για ομαλή εξέλιξη εγκυμοσύνης

 
Διαδικασία υπερηχογραφήματος

Πραγματοποιείται μεταξύ 6-11 εβδομάδες εγκυμοσύνης και η εξέταση μπορεί να γίνει διακοιλιακά (από την κοιλιά) ή διακολπικά (μέσω του κόλπου).  Ξεκινάμε με το υπερηχογράφημα από την κοιλιά για το οποίο χρειαζόμαστε να έχετε γεμάτη κύστη. Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν είμαστε σε θέση να κάνουμε όλες τις μετρήσεις τότε θα προχωρήσουμε με υπερηχογράφημα από τον κόλπο για το οποίο χρειαζόμαστε να έχετε άδεια κύστη. Τα πιο πάνω υπερηχογραφήματα είναι ακίνδυνα τόσο για το έμβρυο όσο και για την μητέρα.

 
Επόμενο υπερηχογράφημα

Μετά το υπερηχογράφημα αρχόμενης κύησης ακολουθεί το υπερηχογράφημα μέτρησης της αυχενικής διαφάνειας το οποίο γίνεται στις 12 εβδομάδες για αξιολόγηση του κινδύνου για το σύνδρομο Down και άλλες χρωμοσωμικές ανωμαλίες όπως Edwards και Patau. Το υπερηχογράφημα αυτό γίνεται από 11 εβδομάδες και 2 ημέρες έως 13 εβδομάδες και 6 ημέρες της εγκυμοσύνης.
Παράλληλα με τον υπολογισμό του κινδύνου για χρωμοσωμικές ανωμαλίες μπορούμε στο στάδιο αυτό να διαγνώσουμε και δομικές-ανατομικές ανωμαλίες στο έμβρυο.
 
Αν ψάχνετε για μία εξέταση με υψηλότερο ποσοστό ανίχνευσης χρωμοσωμικών ανωμαλιών, αυτό είναι το ελεύθερο εμβρυΪκό DNA test – Harmony testπου μπορεί να γίνει από τις 10 εβδομάδες της εγκυμοσύνης. Αυτή η εξέταση είναι μη επεμβατική και περιλαμβάνει ένα απλό διακοιλιακό υπερηχογράφημα και μια απλή εξέταση αίματος της μητέρας.